Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

UCHWAŁA NR XXIV/140/12 RADY GMINY TUREK z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

UCHWAŁA NR XXIV/140/12
RADY GMINY TUREK
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
       Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Turek na 15 okręgów wyborczych oraz określa się ich granice
i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Na ustalenie Rady Gminy Turek w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Turek następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Do pobrania:
 Licznik odwiedzin: 632819