Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Uchwała Nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek

UCHWAŁA NR XXXIII/189/13
RADY GMINY TUREK
z dnia 22 marca 2013 r.
 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
 
       Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała zostanie ogłoszona wszystkim mieszkańcom Gminy Turek poprzez opublikowanie jej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Turek www.gmina.turek.pl

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/193/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak

 
Załączniki:

 

 jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3348

 Licznik odwiedzin: 632837