Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUREK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek

Od 1 lipca 2013 r. czekają nas duże zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które zostały wprowadzone odgórnie ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U.  z 2011 r. Nr 152, poz. 897),  mające na celu dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej. Nowa ustawa „śmieciowa” nakłada szereg nowych obowiązków zarówno na Gminę jak i na właścicieli nieruchomości. Należy żywić jedynie nadzieję, że wszystkie zmiany, które nas czekają po wejściu w życie nowej ustawy, docelowo przyniosą zakładane przez ustawodawcę korzyści dla środowiska naturalnego i faktycznie przyczynią się do poprawy poziomu czystości i porządku w najbliższym otoczeniu.

Na mocy tych nowych przepisów Rada Gminy była zobowiązana podjąć uchwały m.in. w sprawach: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Turek i zagospodarowania tych odpadów, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  czy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turek. Przygotowując wszystkie te uchwały określające zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie, dołożyliśmy wszelkich starań, aby z jednej strony zrealizować cele określone w ustawie, z drugiej zaś uczynić ten system jak najmniej uciążliwym dla mieszkańców.
 
Jednym z warunków poprawnego funkcjonowania systemu w Gminie Turek jest znajomość jego zasad przez wszystkich mieszkańców. Rozpoczynamy zatem akcję informacyjno – edukacyjną  w tym zakresie, która ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w naszej gminie. W przygotowanych materiałach staraliśmy się w sposób prosty i zrozumiały przekazać wskazówki dotyczące m.in. postępowania z różnymi odpadami, prowadzeniem segregacji odpadów, wysokości i terminów opłat za śmieci, zasad składania deklaracji oraz innych obowiązków gminy i właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki informacyjnej, a także materiałami na stronie internetowej Urzędu Gminy w Turku: www.gmina.turek.pl, zakładka odpady - nowy system oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na konsultacje do Urzędu Gminy w każdy wtorek i czwartek (w godzinach 13.00-16.00 – pokój 31 lub sala narad nr 29) oraz na spotkania z mieszkańcami wójta i pracowników urzędu wg harmonogramu zamieszczonego na następnej stronie.

Z poważaniem
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Do pobrania:

 


 Licznik odwiedzin: 632787