Środa, 16 października 2019
Szukaj w serwisie:

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek na lata 2013 – 2020

Turek, dnia 20 kwietnia 2013 r.
  
GKI-GI.602.3.2013
 
 
 
Na podstawie: art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 1227 ze zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz na podstawie ustaw:
 
• Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 1227ze zm.)
• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.z 2009 r., nr 151,  poz.1220 ze zm.);
• Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2012 r., poz.391 ze zm.)
• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.);
• Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.)
• Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 ze zm.)
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 ze zm.);
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2013 r., poz. 21)
• Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.)
• Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266ze zm.)
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
• Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 147, poz. 1033 ze zm.)
• Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287  ze zm.)
• Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)
• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003.r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
 
Wójt Gminy Turek ogłasza, iż przystąpił do opracowania – aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2013 – 2020.
 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w art. 17 i 18 stanowi, że w celu realizacji polityki ekologicznej samorządy gminne sporządzają program ochrony środowiska, który następnie jest przyjmowany do realizacji w drodze Uchwały Rady Gminy. Program ten, sporządza się na 4 lata, z tym, że przewidziane w nim działania obejmują w perspektywie kolejne 4 lata. Program ochrony środowiska sporządzany będzie dla obszaru gminy Turek. Dokument określać będzie w szczególności:
• cele ekologiczne,
• priorytety,
• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych środki niezbędne do osiągnięcia celów.
 
Informujemy, iż w zakresie aktualizacji przedmiotowego Programu Ochrony Środowiska można składać wnioski w terminie do dnia 31 maja 2013 r. do Urzędu Gminy Turek,  ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, ug@gmina.turek.pl.

           
WÓJT
/-/ Karol Mikołajczyk 
 Licznik odwiedzin: 632070