Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Uchwała Nr XXXV/198/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Turek i podania tej informacji do publicznej wiadomości

 
Uchwała Nr XXXV/198/13
Rady Gminy Turek
z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Turek i podania tej informacji do publicznej wiadomości

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianą) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zamiar zmiany siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Turek z budynku nr 45 w Słodkowie do sali sportowej w Słodkowie, Słodków 21b, 62-700 Turek.

§ 2. Postanawia się wyrazić zamiar dokonania zmiany dotychczasowego statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie nadanego uchwałą Nr XXXVIII/200/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek w zakresie siedziby biblioteki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak
 Licznik odwiedzin: 632842