Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Turek, dnia  22 maja 2013 r.
                              

 

 

MIESZKAŃCY GMINY TUREK
 
 
Wójt Gminy Turek  informuje, iż od dnia 3 czerwca 2013 roku można składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2013. 

Beneficjentami programu mogą być:
- Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
- Jednostki organizacyjne powiatu i gmin,
- Parafie posiadające nieruchomość na terenie Powiatu Tureckiego

Ze środków nie mogą korzystać wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi w przypadku gdy wniosek dotyczy usunięcia  wyrobów zawierających azbest  z budynków niemieszkalnych.

Wnioski  wraz  z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62 – 700 Turek). Wzór wniosku: Załącznik nr 1  (dla osób fizycznych) lub Załącznik nr 2 (dla pozostałych wnioskodawców). Wnioski można pobrać u sołtysa, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 31 lub w punkcie Informacji i Obsługi (parter) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY lub www.gmina.turek.pl /zakładka Aktualności.
Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na stosownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości. W przypadku niezłożenia ww. informacji należy złożyć ją wraz z wnioskiem o sfinansowanie usunięcia azbestu  z datą wcześniejszą  niż data złożenia  ww. wniosku.

Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  Środki na realizację ww. programu pochodzą z budżetu gmin, powiatu oraz  WFOŚiGW i NFOŚiGW.

O przyznaniu środków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.
 
Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk
 
 
Do pobrania:
  • Załącznik nr 1 - Wzór wniosku dla osób fizycznych pobierz
  • Załącznik nr 2 - Wzór wniosku dla pozostałych wnioskodawców pobierz
 Licznik odwiedzin: 632859