Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

Turek 20 czerwca 2013 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

       Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turek uchwały Nr XXXVI/201/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Dzierżązna.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w terminie do dnia 22 lipca 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 

 Licznik odwiedzin: 632849