Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

XLIII Sesja Rady Gminy Turek

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że
w dniu 25 listopada 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15:00,
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się
XLIII Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Turek.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Turek.
4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Turek
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja na temat współpracy samorządu powiatowego z samorządem Gminy Turek.
9. Dyskusja dotycząca współpracy Gminy Turek ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
11. Podjęcie uchwał:
- w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
- w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2014 rok;
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok;
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok;
- w sprawie opłaty targowej na 2014 rok;
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębie Warenka;
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże;
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część "A";
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A";
- w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na 2014 rok".
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielnie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
14. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady 

/-/Edward Kończak

 

 Licznik odwiedzin: 632907