Środa, 23 października 2019
Szukaj w serwisie:

Sprawozdanie z konsultacji „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"

       
      Konsultacje były przeprowadzone w formie bezpośredniego, otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) w dniu 20 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek.
       Informacja o terminie konsultacji oraz projekt „Programu współpracy" były zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.turek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek.
       W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy zgodnie z załączoną do sprawozdania listą obecności.
       Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
      Do projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na 2014 rok" żadna organizacja pozarządowa nie wniosła uwag.
 
Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk
 Licznik odwiedzin: 632810